Sơn điện ly là gì
You are here:
Email In PDF.

salve 0, ambulance 0);">GIA CÔNG S?N ED (S?N ?I?N LY) - GIA CÔNG S?N XU?T NHÔM THANH ??NH HÌNH - S?N XU?T CUNG C?P NHÔM THANH VÂN G? TR?NG S?A XI VÀNG NÂU - GIA CÔNG S?N T?NH ?I?N - GIA CÔNG IN VÂN G?patient 0, 0);">T?i sao s?n ?i?n ly l?i t?t h?n và thân thi?n v?i môi tr??ng h?n so v?i các công ngh? s?n khác ?Vì th? công ty ASIA quy?t tâm ??u t? dây chuy?n công ngh? s?n ?i?n ly (S?n ED) ?? ph?c v? cho ngành công nghi?p s?n xu?t t?i Vi?t Nam và các n??c.

 

What is E-coat? S?n ?i?n ly là gì? 
S?n ?i?n ly (ED) là ch?t polyme h?u c? ???c t?o ra bám vào b? m?t s?n ph?m d??i m?t hi?u ?i?n th? trung bình (kho?ng 250 ~ 350 V) và dòng ?i?n t??ng ??i cao (800 ~ 1000 A). L?pa s?n ?i?n ly có tác d?ng ch?ng ?n mòn r?t t?t và là l?p s?n ??u tiên trong s? vài l?p ph? lên s?n ph?m. Trong qui trình s?n ED, s?n ph?m ???c nhúng hoàn toàn xu?ng b? s?n. Dòng ?i?n m?t chi?u s? ch?y qua h? th?ng và t?o ra l?p s?n m?ng bao ph? toàn b? các chi ti?t s?n ph?m k? c? nh?ng khu v?c ngóc nghách nh?t. C?ng gi?ng nh? qui trình m? ?i?n phân, dung d?ch s?n chính là dung d?ch s?n ?i?n ly và s?n ph?m chính là c?c âm c?a quá trình m? ?ó. 

?u ?i?m. 
- T?o ra ???c l?p màng s?n chui sâu vào trong các h?c, ngóc ngách trong s?n ph?m b?o v? ch?ng g? sét cho s?n ph?m. 
- Hi?u su?t chuy?n ??i t?t h?n, gi?m ???c ??n 95% l??ng s?n th?t thoát trong quá trình làm vi?c, ??c bi?t khi so sánh v?i ph??ng pháp phun. 
- Là lo?i s?n g?c n??c nên gi?m thi?u ???c nh?ng m?i nguy hi?m cháy n?, ô nhi?m môi tr??ng trong khi v?n chuy?n c?ng nh? s?n xu?t. Và ???ng nhiên gi?m ???c chi phí l?p ??t h? th?ng PCCC, x? lý ch?t th?i. 
- ?? nh?t c?a dung d?ch th?p (t??ng ???ng v?i n??c), d? dàng b?m v?n hành c?ng nh? kh? n?ng thoát nhanh kh?i xe sau khi nhúng. 
- L?p màng s?n sau khi t?o thành không th? hòa tan trong n??c, cho phép r?a và thu h?i l??ng s?n bám trên xe. 
- L?p s?n này ?? khô cho phép ch?m vào khi v?n chuyên vào lò s?y. 
- Không gi?ng nh? s?n phun, l?p s?n t?nh ?i?n này s? không b? ch?y s? trong khi s?y khô. 
- Qui trình này hoàn toàn t? ??ng, gi?m ???c chi phí lao ??ng tr?c ti?p cho doanh nghi?p. 
Nh??c ?i?m. 
M?c dù nh?ng ?u ?i?m c?a qui trình s?n ?i?n ly hoàn toàn l?n át nh?ng nh??c ?i?m c?a nó, nh?ng v?n t?n t?i m?t s? h?n ch?. S?n ?i?n ly ch? có th? th?c hi?n ???c trên các v?t li?u có tính d?n ?i?n. Khi m?t chi ti?t ?ã ???c s?n ph? và s?n ?i?n ly l?p th? hai là không th? th?c hi?n ???c. Vì th? l?p s?n ?i?n ly ch? ???c s? d?ng cho l?p s?n lót ??u tiên, nh?ng l?p s?n màu ti?p theo s? s? d?ng nh?ng ph??ng pháp công ngh? khác. M?t dây chuy?n s?n ?i?n ly ??t chu?n ph?i tuân th? ??y ?? các b??c sau:


1. Làm s?ch b? m?t kim lo?i b?ng cách b?m d?u hôi ?? l?y h?t d?u m? và v?n kim lo?i sinh ra trong các công ?o?n hàn g?n. Sau ?ó s?n ph?m ???c nhúng vào b? dung d?ch xút. B??c này s? giúp l?y ?i kho?ng 85-90% d?u m? còn bám trên b? m?t kim lo?i.
2. Ti?p ?ó, s?n ph?m s? ???c nhúng vào b? n??c ?? làm s?ch làm xút bám trên kim lo?i.
3. S?n ph?m ???c ??a vào b? dung d?ch ho?t hoá ?? làm m?n.
4. S?n ph?m ???c chuy?n sang b? ph?t phát k?m, có tác d?ng ch?ng g?. L?p ph?t phát này r?t quan tr?ng, ?nh h??ng tr?c ti?p t?i vi?c l?p s?n t?nh ?i?n sau ?ó có "?n" hay không.
5. S?n ph?m ???c chuy?n sang b? dung d?ch ki?m ?? lo?i b? các y?u t? không b?n v?ng.
6. ?ây là khâu quan tr?ng nh?t: S?n ?i?n ly. S?n ph?m s? ???c nhúng trong b? s?n kho?ng 6 phút, sao cho có m?t l?p s?n dày ch?ng 20-30 ph?n nghìn milimét bám ??u trên b? m?t kim lo?i. Ti?p ?ó s?n ph?m s? ???c làm s?ch nh?ng s?n th?a bám trên b? m?t.
7. Cu?i cùng, s?n ph?m ???c ??a vào lò s?y ? nhi?t ?? ch?ng 170 ?? C trong kho?ng 40 phút. S?c nóng s? giúp l?p s?n ?i?n ly bám ch?c vào s?n ph?m.

 

 

 

Joomlart

ALL (1)

Copyright 2008. All Rights Reserved.